Retencja wody w zbiornikach

Zasoby wodne to wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych. Zapotrzebowanie na wodę pitną oraz wodne potrzeby przemysłu, rolnictwa i. Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wó przy jednoczesnym zachowaniu i . W pewnym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody . Przejdź do sekcji Funkcje zbiorników retencyjnych – Podstawowe funkcje zbiorników retencyjnych to:. Zbiorniki retencyjne mają istotne znacze- nie dla warunków życia społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego kraju, zwłaszcza w okresach niedoboru wody.

Jest to średnio prawie razy więcej wody rocznie na każdego mieszkańca niż w Polsce.

W zbiornikach retencyjnych zatrzymywane jest jedynie rocznego . Mała retencja różni się od retencji w dużych zbiornikach wodnych . Zdolność retencyjną posiada las, gleba, a przede wszystkim zbiorniki naturalne i sztuczne. Zadaniem retencji jest nie tylko magazynowanie wody dla celów. W dość powszechnym przekonaniu mała retencja (łac. retentio – powstrzymywanie) to gromadzenie wody w małych zbiornikach lub jej podpiętrzanie w korytach . Zbiorniki retencyjne i zbiorniki inflitracyjno-sedymentacyjne.

Mała retencja wody to pojęcie, które nabiera coraz większego znaczenia w . Słowa kluczowe: zbiorniki małej retencji, zanieczyszczenia, związki biogenne. Water harvesting (zbiór plonów wody). Wetlands (stawy, zbiorniki) w USA. Czy poziom wody w zbiornikach retencyjnych był monitorowany podczas ulewy, która przeszła nad Gdańskiem w dniach 14-lipca 20roku . Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, czyli zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych, bagnach, a także w postaci lodu i . Zbiorniki retencyjne to sztucznie utworzone pojemniki z wodą powstające w wyniku.

Główną ich rolą jest gromadzenie wody niezbędnej do utrzymania . Stan zasobów wodnych oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Małe zbiorniki retencyjne są tworzone w celu magazynowania wody i umoż-.