Wikipedia ekologia

Ostoja (refugium) – w ekologii i ochronie przyrody jest to obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone . Pedofil – gatunek żyjący (rozwijający się) w glebie. Termin stosowany w ekologii dla określenia jednej z wielu grup, różniących się środowiskiem życia.

Biota – wszystkie organizmy danego regionu geograficznego w określonym czasie w dowolnym środowisku rozpatrywane niezależnie od powiązań . Zgrupowanie – w ekologii określenie zbiorowiska zwierząt, część biocenozy. Ze względu na fakt, że w zoocenologii nie wypracowano jeszcze jasnych jednostek . Ekologia gatunku − dyscyplina nauk biologicznych, część ekologii obejmująca ekologię populacyjną i ewolucyjną, zajmująca się zagadnieniami ewolucji historii .

Sarkofagi (sarcophaga) – owady (lub inne zwierzęta) odżywiające się nieżywymi, lecz jeszcze nie rozkładającymi się zwierzętami i roślinami. Strona zawiera encyklopedyczną definicję ekologii oraz linki do materiałów związanych z ekologią i edukacją ekologiczną.

Ekologia – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie . W ramach projektu „Zielona ” przedstawiamy Państwu efekty naszych działań. Znaki ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska. Gatunki, które niszczą ekosystemy, nie są godne i muszą zostać zgładzone.

Zauważyliście, że w pedii pojawiło się autouzupełnianie podczas wpisywania wyrażenia w oknie wyszukiwania? Ze względów zarówno filozoficznych jak i utylitarnych pojęcie „ekologia” używane bywa w szerokim kontekście znaczeniowym. Pieknie ściągnięte z pedii -,- Ludzie Darujcie sobie ! Gospodarstwa ekologiczne to alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych Zmierzającą one do poprawy jakości i zdrowotności artykułów żywnościowych i .